-SINCE 2011-

תו מידות לאפקטיביות מעריך את סיכוייה של עמותה לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחיי המוטבים שלה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים.

זאת באמצעות שיטות ייחודיות שפיתחנו, המבוססות על כלי הערכה ודירוג בעולם, ואשר משקפים את היכולות הארגוניות המיטביות של העמותה.

 

כניסה לתהליך תו מידות

גופים הנעזרים בתו מידות

עמותה המבקשת להצטרף למיזם של 'עיגול לטובה' נדרשת ב'תו מידות לאפקטיביות' בתוקף.
יש לקחת בחשבון שזהו אינו תנאי בלעדי להצטרפות לפרויקט וכי יש ועדה ציבורית המתכנסת פעם בשנה ומחליטה אילו עמותות מצטרפות.

 

לרשימה המלאה

 

הנושאים הנבדקים בדירוג

תהליך הבדיקה של מידות מעריך את סיכויי העמותה להיות אפקטיבית, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של המוטבים שלה. אופן הבדיקה והנושאים הנבחנים נקבעו לאחר סקירת כלי הערכה ודירוג בעולם, והם משקפים את הידע העולמי בנושא ואת תפיסת העולם של מידות לגבי יכולות ארגוניות מיטביות. קבלת תו מידות לאפקטיביות מותנית בקבלת ציון מינימלי של 75. בתהליך הבדיקה, מסתמכת מידות על האנליזה העצמית של העמותה (מענה על השאלון למילוי עצמי בחתימת יו"ר הארגון והמנכ"ל). מידות מבצעת תהליך תיקוף לציונים שניתנו על ידי העמותה באמצעות מסמכים נוספים, ראיונות, מידענות וכדומה.

להתנסות בשאלון לדירוג עצמי »

לצפייה במדריך מידות לאפקטיביות »

השלבים בתהליך

  • 4המשך תהליך ניתוח, עיבוד ותיקוף
  • 5קבלה/אי קבלה של תו מידות לאפקטיביות
  • 6סיכום התהליך (מכתב מסכם, פגישה, המשך הקשר)

מחיר האנליזה

תו מידות לאפקטיביות מעריך את סיכויי העמותה להיות אפקטיבית, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של המוטבים שלה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים.

הנושאים הנבדקים בתהליך נוגעים לאותן יכולות ארגוניות (capacities) שאנו סבורי שיתרמו לאפקטיביות העתידית של העמותה. אופן הבדיקה והנושאים הנבחנים נקבעו לאחר סקירת.

מחזור העמותה (לפי דוח מבוקר אחרון) עמותה חדשה עמותה חוזרת
עד 2,000,000 ₪ 8,500 ₪ 6,000 ₪
2,000,000 ₪ עד 5,000,000 ₪ 10,500 ₪ 7,500 ₪
5,000,000 ₪ עד 10,000,000 ₪ 15,000 ₪ 10,000 ₪
10,000,000 ₪ עד 50,000,000 ₪ 17,500 ₪ 12,500 ₪
מעל 50,000,000 ₪ 21,500 ₪ 15,000 ₪